Подписано е споразумение за програма „Правосъдие” в България

/ декември 17, 2019

28.8.2019 г.

Програмното споразумение за България – „Правосъдие” бе подписано на 23 май 2018 г.

Ключова информация за програмата

Програмата се ръководи от: Министерство на правосъдието

•Партньори на плана за финансиране по тази програма:

Министерство на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия и Дирекция на Норвежката наказателна служба.

•Международен партньор:

Съвет на Европа.

•Цел на програмата:

Укрепване върховенството на закона.

•Финансирането на програмата възлиза на 30 000 000 евро (без съфинансирането) и се поема изцяло от Норвежките фондове.

Защо е необходима програмата?

     Програмата допринася за засилване върховенство на закона в правосъдните институции в България в съответствие с принципите на ефективност на правосъдието и върховенството на закона. Тя има за цел да осигури взаимодействие между участниците в различни етапи на съдебната процедура: зачитане правата на обвиняемите по време на досъдебното задържане, правата на жертвите на престъпления по време на наказателното производство, както и подобряване на условията в затворите и действия, насочени към намаляване вероятността да бъде извършено друго престъпление.

     Докладите на Европейския комитет за превенция на изтезания и нечовешко или унизително отношение или наказание показват, че условията в затворите в България трябва да бъдат подобрени. През последните три години България предприе реформи на изправителната система. Трябва обаче да се направи повече, за да се подобрят условията на живот в българските затвори и да се допринесе за по-ефективната рехабилитация на лишените от свобода.

Какво ще постигне програмата и кои са бенефициентите?

     Програмата се фокусира върху две програмни области (Изправителни услуги и досъдебно задържане (PA 19) и ефективност и оперативност на съдебната система, Укрепване на върховенството на закона (PA21)).

     Съгласно PA 19, целевите групи включват затворници, сред които уязвими групи в затвора като жени, непълнолетни престъпници, затворници със специални нужди, малцинства, включително роми. Освен това медицинският персонал в затворите, нарушителите на пробацията, децата и семействата на лишените от свобода ще се възползват директно от програмата. Очаква се програмата да допринесе за намаляване на процента на повторно нарушаване  на закона, което е полезно за обществото като цяло. Програмата има за цел да увеличи броя на местата за настаняване в затворите, които отговарят на европейските стандарти за затворите. Той също така цели да помогне на бившите затворници да намерят работа, когато излязат от затвора, като установи няколко мерки за рехабилитация и реинтеграция на бивши затворници. Един от основните компоненти на програмата е създаването на пилотен затвор в съответствие с европейските стандарти с капацитет до 400 души и център за обучение с капацитет до 100 обучавани.

     Съгласно PA 21, целевата група включва уязвими хора, включително деца и роми, жертви и извършители на домашно насилие и такова, основано на пола, затворници, непълнолетни, съдебната система и публичната администрация, студентите по право и широката общественост като цяло се възползват от по-добра правосъдна система. Програмата допринася за подобряване на ефективността на правосъдната верига и засиленото сътрудничество и работа в екип между правосъдни институции, прокуратура и наказателни служби. Програмата също допринася за създаването на нов център за обучение на юридически специалисти. Някои ключови цели на програмата включват обучение на 270 юридически специалисти по европейски правни концепции и обновяване на над 50 съоръжения за полицейска защита на деца, жертви на престъпления в съответствие с европейските стандарти.

Как програмата ще укрепи двустранните отношения?

     Програмата за правосъдие в България допринася за укрепване на двустранните отношения между България и Норвегия. На ниво проект Норвежкото министерство на правосъдието и обществената сигурност и Дирекцията на Норвежката наказателна служба ще подкрепят проекти за обмен на най-добри практики, служебни посещения от управителите на затворите, учебни посещения в Норвегия и България и обмен на персонал между норвежките и българските институции. Програмата също така ще улесни участието в конференции, семинари, работни срещи и срещи на високо ниво в областта на съдебната система и наказателните служби. Очаква се сътрудничеството да допринесе за взаимноизгодното споделяне на знания и практики и за дълготрайно сътрудничество между  партньорите участници.

Достъп до финансиране чрез открити призиви

     Финансирането по тази програма ще бъде предоставено чрез следните открити призиви:

Призив 1Подобрен капацитет на българските власти в областта на правосъдието, благоприятстващо децата – Първо тримесечие 2020 г.

Призив 2 Подобрен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола – Първо тримесечие 2020 г.

Изтеглете пълното споразумение за програмата за по-подробна информация:

https://eeagrants.org/resources/bulgaria-justice-2014-2021-programme-agreement

Повече информация можете да намерите и на:

https://www.eeagrants.bg/en/programs/justice

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/

https://www.kriminalomsorgen.no/

Източник: https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-justice-programme-bulgaria?fbclid=IwAR3lsRkpYnMScSFgZ7cEf2Ui3z_5drh6Rm9_ArvuOyclpuRBFlAS7BTarrk

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment