Анализ на Проекта на федералния закон „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“

/ януари 31, 2020

Надежда Артьомова: „Законопроектът за домашно насилие предвижда въвеждането на изключително репресивни мерки за влияние върху членовете на семейството и намеса в семейните отношения“

19.01.2020 г.

Анализ на проекта за федерален закон относно превенцията на домашното насилие в Руската федерация.

Част от анализа е върху текста на документа, публикуван на официалния уебсайт на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация на 29 декември 2019 г. за обществено обсъждане и обществена оценка с по-нататъшната цел да го въведе в Държавната дума на Руската федерация. Анализът е направен с цел да се предвиди въздействието на законопроекта върху развитието на семейната институция, държавната семейна политика и традиционните семейни ценности.

1. Проектът на федералния закон „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“ с обем от 17 страници включва 28 статии без разяснителни бележки.

Липсата на разяснителни бележки (информация и статистически данни, потвърждаващи значимостта на закона „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“) предполага, че съставителите на законопроекта не разполагат с достоверна информация и с истинската статистика, необходима за обосноваване на актуалността на проблема с домашното насилие в Руската федерация, или умишлено са пренебрегнали правилото за доказване на проблема, тъй като официалната статистика на МВР показва динамика на намаляване на нарушенията в семейната и битовата сфера, което очевидно работи против идеята на законопроекта.

Това обстоятелство намалява доверието в разработчиците и лобистите на законопроекта, дава основание да се съмняваме в необходимостта в Русия от този закон, който твърди, че безусловно регулира сферата на семейните отношения.

2. Наименованието на самия документ и заглавията на неговите 18 статии съдържат понятието „превенция“.

 Превенцията във всяка област включва прилагането на набор от превантивни мерки и мерки, чиято цел е да се предотврати дадено отрицателно явление. В този случай това трябва да бъде прилагането на превантивни мерки, които допринасят за предотвратяване на битови конфликти, намаляват броя на престъпленията в семейството и в ежедневието.

Логично се очакваше, като се вземе предвид действащото законодателство на Руската федерация, което защитава семейството на държавно ниво, признавайки неговия суверенитет, проектозаконът да предложи ефективни мерки за предотвратяване на нарушения в семейството и бита, намаляване на броя на семействата с установено реално домашно насилие и да допринася за запазването на семейните отношения и укрепването на семейната институция като цяло.

Очакванията обаче не се сбъднаха – този законопроект не съдържа необходимите мерки и превантивни мерки, което ни позволява да заключим, че терминът „превенция“ е използван от разработчиците като манипулация – умишлено използвана техника на социално-психологическо въздействие върху възприятието на хората, така че чрез заблуждаването им да се формира приятелско отношение към документа.

Законопроектът предвижда въвеждане на изключително репресивни мерки за влияние върху членовете на семейството и принудителни подходи за навлизане в личното пространство, а също така намеса в семейните отношения (съпружески, дете-родител), които не са съвместими с действащия правен ред и традиционните семейни норми и ценности, които съществуват у нас.

3. Съдържанието на законопроекта изначално носи обвинителен характер към руското семейство с традиционната ценностна система на семейно-брачните отношения.

Това е една от основните опасности на този законопроект. Многократното използване на понятието „домашно насилие” в документа се използва от разработчиците като злонамерен метод за демонизиране и дискредитиране на семейството, който постепенно ще промени духовното и морално отношение към семейството на всеки индивид с неформирано светоусещане.

С течение на времето той ще престане да мисли за семейството като за най-безопасното място, където двама души стават едно цяло за цял живот, където царуват любовта и грижите, ражда се и се отглежда по-младото поколение, традициите се съхраняват и предават, историческата памет на бащи и дядовци се запазва, където всеки носи отговорност за другия, често дори като жертва на собствените си интереси.

В резултат на това по-младите граждани няма да искат да влизат в брачни и семейни отношения, а у нас броят на нежеланите неморални социални явления (съжителство, развод, отказ да сключат брак, отказ от раждане и отглеждане на деца) ще се увеличи.

Приемането на закона „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“ ще има отрицателно въздействие не само върху отделния индивид, но и върху държавната семейна политика като цяло, тъй като той (законопроектът) предоставя възможност за изключително репресивни методи на междуведомствено влияние от страна на държавните органи и нестопанските организации върху традиционните семейни и съпружески отношения и отношенията родители-деца.

Използването на насилствени методи на междуведомствено влияние върху семейството от служители на системата за превенция на домашното насилие ще доведе до разрушаване на тяхната психологическа структура на личността. Тези, които участват в репресивния механизъм за проникване в семейството и безцеремонна намеса в личния семеен живот поради обективни причини, ще претърпят лична и професионална деформация със загуба на моралните си устои и ограничения и с проявление на цинично, агресивно поведение и злоупотреба с власт.

В резултат на това качествено ще се промени цялата държавна система за защита на семейството, бащинството, майчинството и детството, приоритетната цел на която в обозримо бъдеще (ако бъде приет този законопроект) ще бъде неограничен контрол върху семейството и семейните отношения и авторитарно регулиране на сферата на семейните отношения.

4. Законопроектът ще окаже влияние върху формирането на фискално поведение на частни лица с цел включването им в мониторинг на процесите на нечий друг семеен живот.

Член 17 описва основанията за прилагане на мерки за превенция на домашното насилие, които включват призиви към граждани, които са разбрали за фактическо нападение, домашно насилие, както и заплаха от извършването му срещу лица в безпомощно или зависимо състояние. Член 17 задължава всеки гражданин на страната (включително децата), на който е станало известно или е разбрал за такъв случай, да информира упълномощените органи за всички случаи на семейно-битов конфликт между съпрузи, родители и деца. Както и конфликти между хора, обединени от ежедневието, тоест в съвместно съжителство. Тази разпоредба на законопроекта ще формира цялостно фискално поведение в обществото, което ще се състои в проследяване, информиране, клевети, анонимно информиране. Следователно ще се увеличи броя на семействата, необосновано подложени на намеса от страна на упълномощени органи за превенция на домашното насилие.

5. Конфликтите на законопроекта „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“ с действащото държавно законодателство са очевидни.

Горните недостатъци директно влизат в противоречие с Конституцията на Руската федерация и Семейния кодекс на Руската федерация по отношение на осигуряване на държавна защита и защита на семейството, бащинството, майчинството и детството, личния живот, личните и семейните тайни, което прави неговото приемане невъзможно.

6. Идеологическата основа на законопроекта „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация” е от чужд произход.

И това е разбираемо. Идеолозите и лобистите на документа са Алена Попова, Оксана Пушкина, Ирина Роднина – лица с подчертан феминистки светоглед. Личната биография на Пушкина и Роднина е свързана с живот в Съединените щати, където подобни закони и правни норми са въведени преди повече от 60 години, което обяснява връзката с американските стандарти.

Участвайки от името на Русия в международни европейски феминистки организации, те всъщност не защитават интересите на нашата държава и общество, а провеждат агресивни обществено-политически дейности, за да въведат закон за домашно насилие в Русия, който цели да унищожи институцията на традиционното семейство.

Те се основават на международни документи, които външно декларират защитата на жените от домашно насилие (Истанбулската конвенция – Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие и съответните закони на Съединените щати),  чиято истинска цел обаче не е борба с насилието и престъпленията, а въвеждането на механизми за промяна на културните и социалните модели на поведение на мъжете и жените с цел изкореняване на обичаите, традициите и семейното общуване.

Този факт обяснява защо представители на феминистки движения, ЛГБТ общности и други организации с нестопанска цел, финансирани от чуждестранни фондации, така ревностно защитават законопроекта за домашното насилие.

Алена Попова и Оксана Пушкина публично заявиха, че са чуждестранни агенти, които са изправени пред задачата да въведат законопроекта в Русия. Ирина Роднина, защитавайки законопроекта за домашното насилие, скромно мълчи за факта, че професионалната кариера на нейната дъщеря в Америка е тясно свързана с подкрепата на идеологията на ЛГБТ хората.

Приемането в Русия на законопроект за домашното насилие в бъдеще ще доведе до изискване на Съвета на Европа да създаде благоприятни условия за ЛГБТ общностите и други социални полове в страната (например провеждане на гей паради, регистриране на бракове на социални полове – хора с нетрадиционно поведение …), което е недопустимо за нашия народ с неговото вековно традиционно ценностно отношение към семейството, брака, родителството.

Русия е единствената европейска държава, която все още не е подписала и ратифицирала Истанбулската конвенция (бележка от преводача – тук авторката греши – България също не ратифицира ИК), нормите на която противоречат на законодателството на Руската федерация, включително Конституцията на Руската федерация. Но Съветът на Европа се интересува от приемането на този закон за домашното насилие у нас. Това обяснява финансирането на дейностите на организации на чуждестранни агенти – идеолози, лобисти и защитници на законопроекта „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“.

Заключение. Проектозаконът „За предотвратяване на домашното насилие в Руската федерация“, предложен за обществено обсъждане, е не само дефектен, но и несъвместим с Конституцията на Руската федерация, държавната социална, семейна и демографска политика в съвременния етап на развитие на страната ни. Мерките и методите, планирани в законопроекта, ще нанесат непоправима вреда – ще доведат до деформация на съществуващата държавна система за защита на семейството, бащинството, майчинството и детството; ще повлияе унищожително на традиционните духовни, морални, семейни ценности. В резултат на това те ще повлияят негативно на влошаването на демографската ситуация в страната и нейната национална сигурност и цялост.

Многонационалните хора на Русия не се нуждаят от международна практика за въвеждане на закони, които унищожават институцията на семейството. Независимо от това, Руската федерация като социално отговорна държава трябва да подобри семейното законодателство, основано на традиции, изпитани от вековния опит на нашия народ. Спасявайки семейството, ще спасим Русия от унищожение!

17 януари 2020 г.

Надежда Сергеевна Артемова , председател на Център за връзки с обществеността „Семейство и деца”, психолог, експерт по проблемите на семейството и детството от Новосибирския координационен съвет за защита на обществения морал, култура и традиционни семейни ценности

Източник: http://ruspole.org/?p=14689

Превод за „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Още новини на: http://info.rod-bg.com/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3/

Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCKOVTk1mhRTh3oyw5qz9Gow…

Проект на „НАЦИОНАЛНА ГРУПА – РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА”

Share this Post

Leave a Comment